021-88310222
دوره های آنلاین

کارگاه آموزشی سواد بازی

کد : 1399

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Arian Taheri

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/09/11

پایان : 1399/10/02

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1399/09/10