021-88310222
اردوی بازی سازی ( این رویداد مختص به استان کرمانشاه می باشد )