021-88310222
دوره های آنلاین

طراحی بازی ادونچر، RPG، FPS

کد : 10000091

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

گیم مکانیک 2

کد : 10000090

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

طراحی مرحله (2)

کد : 10000089

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000088

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000087

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/08/01

پایان : 1401/10/30

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/07/30

1 2