021-88310222
دوره های آنلاین

VFX

کد : 10000038

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amin Nakhaie

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

اجایل و اسکرام

کد : 10000037

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

ریاضی و آمار

کد : 10000036

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Nader Sedigh

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 10000035

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000034

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/14

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000033

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Shandi

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/11/16

پایان : 1401/02/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/11/15

1 2