021-88310222
دوره های حضوری

دوره فنی بازی (Technical) دانشگاه تهران

کد : 10000110

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1401/07/07

پایان : 1401/09/03

سطح دوره :

دوره طراحی بازی (Game Design) دانشگاه تهران

کد : 10000109

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1401/07/07

پایان : 1401/09/03

سطح دوره :

اردوی بازی سازی

کد : 10000108

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1401/07/16

پایان : 1401/07/21

سطح دوره :