021-88310222
دوره های حضوری

کارگاه تیم سازی در شرکت های بازی سازی

کد : 10000084

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Farshid Naderi

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

شروع : 1401/04/09

پایان : 1401/04/09

سطح دوره :

طراحی دستی (1)

کد : 10000076

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mitra Paknahad

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1401/04/20

پایان : 1401/06/31

سطح دوره :