021-88310222
دوره های حضوری

کارگاه آموزشی بازی سازی با موتور یونیتی

کد : 10000115

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : morteza besaret dar

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1401/09/08

پایان : 1401/09/11

سطح دوره :

GDX 20 شرکت مانا علم آریا - بازی کیداکد

کد : 10000114

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : fatemeh kaka

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1401/09/08

پایان : 1401/09/11

سطح دوره :

کارگاه مبانی بازی سازی

کد : 10000113

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1401/09/11

پایان : 1401/09/11

سطح دوره :