دوره های حضوری

گواهینامه 5

کد : 10000197

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/12

پایان : 1404/03/01

سطح دوره :

گواهینامه 4

کد : 10000193

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/02/18

پایان : 1404/02/31

سطح دوره :

گواهینامه 3

کد : 10000192

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/02/18

پایان : 1404/02/31

سطح دوره :

گواهینامه 2

کد : 10000191

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/02/18

پایان : 1404/02/01

سطح دوره :

گواهینامه 1

کد : 10000188

تعداد جلسات : 0جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

شروع ثبت ‌نام : 1403/02/10

پایان : 1404/01/01

سطح دوره :