021-88310222
مدرسه بازی سازان

مدرسه تابستانه بازی سازی

کد : 1400100

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1400/05/01

پایان : 1400/06/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/04/31