021-88310222
در مسیر سمپوزیوم 1400

کارگاه تعاملی بازی وارسازی، محملی برای کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی درآیشی (ایمپکت)

کد : 10000022

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:30ساعت

استاد : معاونت پژوهش

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1400/08/16

پایان : 1400/08/16

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/08/15

سخنرانی های در مسیر سمپوزیوم 1400

کد : 10000021

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : معاونت پژوهش

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1400/07/21

پایان : 1400/08/24

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1400/08/24