گواهینامه

گواهینامه 5

کد : 10000197

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

طراحی دستی مقدماتی

کد : 10000194

مدرس : محمود امامی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

گواهینامه 4

کد : 10000193

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

گواهینامه 3

کد : 10000192

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

گواهینامه 2

کد : 10000191

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال

گواهینامه 1

کد : 10000188

مدرس : انستیتو ملی بازی سازی

هزینه ثبت ‌نام دوره : 1,000,000 ريال