021-88310222
دوره های حضوری

کارگاه سه روزه مبانی بازی سازی

شروع 1399/11/05

پایان 1399/11/10

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1399/11/05

پایان: 1399/11/10

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

مدت دوره : 60:00ساعت

کد : 14001