021-88310222
کلاس های ترم تابستان 1401

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

شروع 1401/04/20

پایان 1401/06/31

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 15,000,000 ريال

شروع: 1401/04/20

پایان: 1401/06/31

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 32

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000082