021-88310222
دوره های حضوری

کارگردانی هنری

شروع 1401/08/01

پایان 1401/10/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 5,500,000 ريال

شروع: 1401/08/01

پایان: 1401/10/30

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 49

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000099