دوره های حضوری

دوره طراحی بازی (Game Design) دانشگاه تهران

شروع 1401/07/07

پایان 1401/09/03

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 10,000,000 ريال

شروع: 1401/07/07

پایان: 1401/09/03

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000109