دوره های حضوری

برنامه نویسی با سی شارپ

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000164

آنچه در درس برنامه نویسی با زبان سی شارپ خواهید آموخت:

جلسه اول: بررسی کامل ساختار کلاس و مفهوم وراثت صریح و ضمنی
جلسه دوم: بررسی متدهای به ارث رسیده از object و مفهوم virtual و override
جلسه سوم: بررسی Constructor و Destructor و نکات مربوطه
جلسه چهارم: بررسی مفهوم static
جلسه پنجم: بررسی فیلدها
جلسه ششم: بررسی operator ها
جلسه هفتم: بررسی delegate و event و انواع روشهای ارسال اطلاعات در رویداد
جلسه هشتم: معرفی interface و موارد استفاده از آن و کلاسهای abstract
جلسه نهم: معرفی Regular Expression و کاربردهای مختلف آن و LINQ
جلسه دهم: معرفی Serialization و Deserialization و فرمتهای مختلف