دوره های حضوری

طراحی دوربین

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 7,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000169

آنچه در درس طراحی دوربین خواهید آموخت:
جلسه اول: اهمیت طراحی دوربین بازی
جلسه دوم: دوربین اول شخص
جلسه سوم: دوربین سوم شخص
جلسه چهارم: دوربین ایزومتریک
جلسه پنجم: دوربینTop Down
جلسه ششم: دوربین دو بعدی
جلسه هفتم: دوربین دو و نیم بعدی و Split screen
جلسه هشتم: دوربین سینماتیک
جلسه نهم: مکانیک و دوربین
جلسه دهم: زبان دوربین در بازی