دوره های حضوری

طراحی مرحله (2)

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000170

آنچه در درس طراحی مرحله 2 خواهید آموخت:
جلسه اول: احساسات منفی
جلسه دوم: تجربه بصری
جلسه سوم: طراحی صدا
جلسه چهارم: داستان و روایت
جلسه پنجم: ساختن دنیا
جلسه ششم: معماها
جلسه هفتم: استفاده از هوش مصنوعی و چالش در مرحله
جلسه هشتم: طراحی مراحل غیر خطی
جلسه نهم: بررسی طراحی غول
جلسه دهم: بررسی طراحی مرحله در یک بازی