دوره های حضوری

حس و حال بازی (GameFeel)

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000172

آنچه در درس حس و حال بازی خواهید آموخت:
جلسه اول:  تعریف حس بازی 
جلسه دوم: حس بازی و درک انسان
جلسه سوم: تعامل بازیکن با بازی
جلسه چهارم:  مکانیک ها و حس بازی
جلسه پنجم: معیار های طراحی حس بازی
جلسه ششم: کنترلر ها و حس بازی
جلسه هفتم:  واکنش و فیدبک
جلسه هشتم: Polish
جلسه نهم: بررسی نمونه ها و در بازی های مهم
جلسه دهم: بررسی تمرین ها