دوره های حضوری

مبانی هنری

شروع 1402/09/01

پایان 1402/11/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 7,500,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/11/30

مبلغ نهایی : 7,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

مدت دوره : 00:00ساعت

کد : 10000173

خلاصه: دانشجویان در این دوره پس از آشنایی اجمالی با نقش های متفاوت در تیم هنری ساخت بازی، مبانی هنری و عمومی پایه ی مورد نیاز برای ساخت asset های هنری را فرا میگیرند.
آنچه در درس مبانی هنر خواهید آموخت:
۱. آشنایی با نقش های مختلف هنری  
در یک تیم بازی سازی
۲.بررسی اهمیت اشکال (shape) 
۳. بررسی اهمیت کنتراست (tones and values)
4. اهمیت رنگ
۵. مفاهیم پایه ی نورپردازی
۶. ترکیب بندی (Composition)
7. الگو های طبیعی
۸. قصه گویی بصری و اهمیت Stylization 
۹. Visual Design 
۱۰. بررسی نمونه های مطرح با توجه به دانش آموخته شده.