021-88310222
دوره های آنلاین

کارگردانی هنری

کد : 10000099

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/09/26

پایان : 1401/12/01

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1401/09/25